O nas

Polski Związek Kręglarski jest ogólnokrajowym związkiem sportowym w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej. Terenem działania PZK jest Rzeczpospolita Polska a siedzibą władz miasto Poznań. Związek posiada osobowość prawną i jest jedynym reprezentantem sportu kręglarskiego w kraju i za granicą. Związek jako osoba prawna działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o kulturze fizycznej, ustawą o sporcie kwalifikowanym, Statutem i stosuje się do postanowień „Karty Olimpijskiej” Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W zakresie swej działalności podlega nadzorowi Ministra Sportu i Turystyki.Związek działa w zakresie kręglarstwa w odmianie dziewięciokręglowej (kręgle klasyczne i parkietowe) i dziesięciokręglowej (bowling) tworząc odpowiednie sekcje specjalistyczne.


Polski Związek Kręglarski jest członkiem: Międzynarodowej Federacji Kręglarskiej – Federation Internationalle des Quileurs (FIQ) i obydwu jego podfederacji – World Ninepin Bowling Association (WNBA) i World Tenpin Bowling Association (WTBA) oraz zrzeszony jest w ich sekcjach: Ninepin Bowling Classic (NBC), Sektion Bohle Bowling (SBB) oraz European Bowling Tenpin Federation (ETBF). Związek jest również członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl).Celem Związku jest: organizacja, popularyzacja i wszechstronny rozwój kręglarstwa we wszelkich jego formach, reprezentowanie interesów sportu kręglarskiego w organizacjach i instytucjach krajowych i międzynarodowych, podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju kręglarstwa w formie sportu amatorskiego i profesjonalnego, pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzenia działalności statutowej i wykonywanie zadań zleconych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) oraz uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.Związek realizuje swoje cele przez: opracowywanie kierunków rozwoju kręglarstwa, organizowanie i prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, trenerów, instruktorów i sędziów we współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami, sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami stowarzyszeń sportowych wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania sportu, organizację i realizację współzawodnictwa sportowego, współpracę z okręgowymi związkami kręglarskimi, realizację spraw związanych z opracowywaniem zasad oraz nadawaniem klubom sportowym i zawodnikom licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym oraz nadawanie tych licencji, określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodników, reprezentowanie poza ruchem olimpijskim i paraolimpijskim sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, ustalanie w porozumieniu z Ministrem Sportu zasad organizacji współzawodnictwa sportowego oraz składu kadry narodowej w kręglarstwie, a także zasad i trybu zmiany barw klubowych przez zawodników, przyznawanie licencji sędziego sportowego w kręglarstwie, określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych dotyczących zawodów kręglarskich, inspirowanie budowy obiektów kręglarskich oraz podejmowanie różnych przedsięwzięć zgodnych z prawem zmierzających do realizacji celów statutowych.Członkami zwyczajnymi Związku są kluby sportowe, okręgowe związki kręglarskie, inne stowarzyszenia sportowe posiadające osobowość prawną oraz sportowe spółki akcyjne w zakresie sportu kręglarskiego. Związek może mieć członków wspierających, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne.


Szczególnie zasłużonym dla sportu kręglarskiego można nadać tytuł członka honorowego.Organami władzy Związku są: Krajowy Zjazd Delegatów – jako najwyższa władza, Zarząd Związku (w tym Zarządy Sekcji) i Komisja Rewizyjna Związku. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.